ഗ്രീന്‍ലാന്‍റിലെ ഇരുട്ട് ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു..

സമുദ്രങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന ആല്‍ഗ സസ്യങ്ങള്‍ ചൂടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഐസിന്‍റെ മുകള്‍ പാളികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്ന ഐസ് പാളികള്‍ കറുത്തനിറമുള്ളതായി മാറും. തെളിമയുള്ള ഐസിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com