ഞാൻ അവളെ വളച്ചുവെന്ന് വീരസ്യം പറയരുത്. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചായിരിക്കാം..

പുരുഷൻമാരേ , വിവാഹം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യമായി കണക്കാക്കിപ്പോരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനിവാര്യമായ ദുരന്തമാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് . വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com