പ്രളയം : കായലുകളില്‍ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സര്‍വ്വെ തുടങ്ങി

വെബ് ഡസ്ക്  പ്രളയശേഷം കേരളത്തിലെ കായലുകളില്‍ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജലഗാതാഗത വകുപ്പ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സര്‍വ്വെ തുടങ്ങി. കായലുകളില്‍ ഉണ്ടായ ആഴവ്യത്യാസം അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com