വൈറസ് മനുഷ്യത്വം പ്രകൃതി – വന്ദന ശിവ എഴുതുന്നു

പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതിവാദിയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകയുമായ വന്ദനശിവ ഏപ്രില് അഞ്ചിന് ഡെക്കാന് ഹെറാൾഡില് A virus, humanity, and the earth എന്ന തലക്കെട്ടില് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com