ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതോർത്ത് നിരാശപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും കാണണം: ദ സ്കൈ ഈസ് പിങ്ക്

ആകാശത്തേക്കു നോക്കാറുണ്ടോ.? പകൽ സമയത്തെ നീലിമ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ.? സായന്തനങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ടോ.? രാത്രികളിലെ ഇരുട്ട് കണ്ട് ഭയപ്പെടാറുണ്ടോ.? എന്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ..? പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഏതൊക്കെയോ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com