കേരളത്തില്‍ 1,23,630 മതമില്ലാത്ത ജീവനുകള്‍

എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെങ്കിലും ജാതി, മതം കോളം പൂരിപ്പിക്കാതെയുണ്ട്. പുതിയ കാലം മതേതരത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഈ കണക്കുകളും  

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com