വയലട, ഇപ്പോഴും മന്ത്രിക്കുന്ന മലനിരകള്‍

മലനിരകള്‍ ഭൂമിയെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട്.. നിഗൂഢമായ എന്തൊക്കെയോ.. ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കാട്.. നിശബ്ദതയുടെ സംഗീതം…. തണുത്ത കാറ്റ്.. ആകാശം കൈയെത്തും ദൂരത്ത്… വിശേഷണങ്ങള്‍ തീരില്ല… അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയാണ് വയലട….

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com