വരൂ.. കാഴ്ചയുടെ പുതിയ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ തേടാം..

സിനിമയുടെ മായിക ലോകത്തിലേക്ക് കാഴ്ച നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.. നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാനും പുതിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് കാഴ്ചയില്‍ അംഗത്വമെടുക്കാം. സിനിമയെന്ന സ്വപ്നത്തിന് കാഴ്ച വഴിയൊരുക്കുന്നു.. സ്വതന്ത്ര

Read more