രൊഹിന്‍ഗ്യാ മുസ്ലീമുകള്‍, കടലില്‍ കഴിയുന്ന രാജ്യമില്ലാത്ത ജനത : സിയാര്‍ മനുരാജ്  എഴുതുന്നു..

സിയാര്‍ മനുരാജ്  ഇന്ന് ലോകത്ത് രാജ്യമില്ലാതെ അലയുന്ന എകജനത ബര്‍മ്മയിലെ /മേന്മാറിലെ രൊഹിന്‍ഗ്യാ മുസ്ലീമുകള്‍ ആണ്. ബര്‍മ്മയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ സംസ്ഥാനമായ രാഖൈനില്‍ ആണ് രൊഹിന്‍ഗ്യാ മുസ്ലീമുകള്‍ കൂടുതലായി

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com