കവിതകൾ – ഓഗ്ഡൻ നാഷ്‌

ഞാനിന്നു പള്ളിയിൽ പോയില്ല ഞാനിന്നു പള്ളിയിൽ പോയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കർത്താവിനറിയാമെന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം. നീലച്ച തിരകൾ വെളുത്തുപതയ്ക്കുകയായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂഴിയിൽ ഓടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കിത്രയേ നാളുകളുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം വേനലിത്രയേയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം.

Read more

ഓസ്ക്കാർ വൈൽഡിന്റെ ഗദ്യകവിതകള്‍

നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ രാത്രിനേരമായിരുന്നു, അവൻ ഏകനുമായിരുന്നു. അങ്ങകലെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ചുമരുകൾ അവൻ കണ്ടു; അവൻ അതിനു നേർക്കു നടന്നു. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നഗരത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അവൻ

Read more

കവിത : പ്രിയപ്പെട്ട പത്താന്‍മാര്‍

ദ്വാരകയുടെ വിളിപ്പാടകലെ യൂസഫും ഇര്‍ഫാനും വര്‍ണോല്‍സവങ്ങളും ദീപോല്‍സവങ്ങളും മരവിച്ചു പോയ കറുത്ത ദിനങ്ങളില്‍ , പ്രിയപ്പെട്ട പത്താന്‍മാരേ… നിങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം ഒപ്പം പ്രതിവിധിയും , മതഭ്രാന്തും

Read more

അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമി – സിനിമയും കവിതയും

അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമി Abbas Kiarostami(1940-2016) – സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മൗലികത കൊണ്ടു വേറിട്ടു നില്ക്കുന്ന സംവിധായകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നയാളാണ്‌ ഇറാനിയൻ സംവിധായകനായ അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമി. ചുരുക്കം ചലചിത്രകാരന്മാർക്കു

Read more

മാനുവെൽ ബന്ദയ്‌ര – കവിതകൾ

മാനുവെൽ ബന്ദയ്‌ര Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (1886-1968)- മോഡേണിസ്മോ എന്ന ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകരിലൊരാളായ കവി. വിവർത്തകനും വിമർശകനും സാഹിത്യചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു. പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com