തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണ്..

മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച തീയ്യതിയിലെ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com