വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിപ്പോയവർക്ക് ഓസ്കാർ വൈൽഡിന്‍റെ ഉപദേശങ്ങൾ -വിവ : വി .രവികുമാര്‍

1. മഹാനാവുക എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുക എന്നുതന്നെയാണ്‌. 2. യൌവനം തിരിച്ചുകിട്ടാൻ എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാം, വ്യായാമം ചെയ്യുക, അതികാലത്തെഴുന്നേല്ക്കുക, മാന്യനാവുക ഇതെല്ലാമൊഴികെ. 3. എല്ലാറ്റിനും മിതത്വം വേണം,

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com