ഓസ്ക്കാർ വൈൽഡിന്റെ ഗദ്യകവിതകള്‍

നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ രാത്രിനേരമായിരുന്നു, അവൻ ഏകനുമായിരുന്നു. അങ്ങകലെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ചുമരുകൾ അവൻ കണ്ടു; അവൻ അതിനു നേർക്കു നടന്നു. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നഗരത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അവൻ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com