എന്തുകൊണ്ട് ഉഡ്താ പഞ്ചാബ്‌ …?

ഉഡ്താ പഞ്ചാബ് ഒരു സിനിമയല്ല. യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തടയാനും വെട്ടിമുറിക്കാനും ശ്രമിച്ച ഉഡ്താ പഞ്ചാബ് എന്ന സിനിമയേക്കാള്‍ ഭീകരമാണ് പഞ്ചാബെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. എന്താണ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com