ഇന്ന് ചായയ്ക്ക് മൈസൂര്‍പാവ് ആയാലോ..? വൃന്ദാമ്മ പറഞ്ഞുതരും രുചിക്കൂട്ടുകള്‍..

ഇന്നത്തെ വൃന്ദാമ്മ സ്പെഷ്യല്‍ മൈസൂര്‍ പാവും (മൈസൂര്‍ പാക്ക്) പരിപ്പുവടയുമാണ്. പരിപ്പുവട സാധാരണ പരിപ്പുവടയല്ല. സ്പെഷ്യലാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.. മൈസൂര്‍പാവ് (പാക്ക്) ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍കടല മാവ് –

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com