അപ്പിയിട്ട സാലഡ് ..

മുംബൈയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പരിചിതമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 1. അവിടെ എല്ലാക്കാലത്തും നല്ല ഫ്രഷ് പച്ചക്കറികൾ കിട്ടും, മറ്റു വൻ നഗരങ്ങളിലെ  പോലെയല്ല. 2. മുംബൈ അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com