വാക്ക് പാലിച്ച് ഐസക് : പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം 25 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നടപ്പാക്കി

കേരള സർക്കാരിന്റെ 2020-21 ലെ ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രധാനമായും എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം ഒന്നായിരുന്നു. 25 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം സംശയത്തോടെയാണ് പലരും വീക്ഷിച്ചത്. ഇതൊന്നും നടക്കാൻ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com