മാനുവെൽ ബന്ദയ്‌ര – കവിതകൾ

മാനുവെൽ ബന്ദയ്‌ര Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (1886-1968)- മോഡേണിസ്മോ എന്ന ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകരിലൊരാളായ കവി. വിവർത്തകനും വിമർശകനും സാഹിത്യചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു. പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com