ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കറിയ സർ.. : മനില സി മോഹന്‍ എഴുതുന്നു..

മനില സി മോഹന്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കറിയ സർ, ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയും പ്രാകൃതമായി അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത യുവ നടിയോടൊപ്പം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഒരുവനാണ് ഞാന്‍- എന്ന വാചകത്തോടെ ആരംഭിച്ച

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com