അടച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാം അടച്ചുറപ്പുള്ള ഗാനം, കരിന്തലക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഗാനം..

നാടന്‍പാട്ടിന്‍റെ ശീലുകളില്‍ ഒരു ഗാനം. കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കാന്‍, കൂരവിടാതിരിക്കാന്‍, സൊറപറയാതെ, കൈത്താളം കൂട്ടാതെ പണ്ടാറ പെരപമല ഭൂതത്തെ നാട് കടത്താന്‍ കരിന്തലക്കൂട്ടം ഒരുക്കിയ ഗാനം. ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com