പൈനാപ്പിൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം, കർഷകർക്ക് താങ്ങാകാം..

കോവിസ് 19 വ്യാപനം കേരളത്തിലെ പൈനാപ്പിൾ കർഷകരെയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ദിവസവും 1200 ടൺ പൈനാപ്പിൾ കയറ്റിയയച്ചിരുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂർണമായി നിലച്ചു. കർഷകർക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com