കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്

സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ സംഗമ ഭൂമിയായ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചും, സമൂഹത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന നിരാലംബരുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ പകര്‍ത്തിയും സാബി മുഗു എഴുതുന്നു..  കോഴിക്കോട് , അത്  ബല്ലാത്തൊരു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com