ഇരുണ്ട ലോകത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപനാളമാണ് എന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍

വെബ് ഡസ്ക് ജാതീയതയുടെയും വര്‍ഗ്ഗീയതയുടെയും നാനാ വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും ഇരുണ്ട മേഘങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ദീപനാളമാണ് എന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്കുള്ള

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com