മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായാണെങ്കിൽ അതിനെ സർവാത്മനാ പിന്തുണക്കുന്നു..

കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന നിരീക്ഷണമായി ഞാൻ കരുതിപ്പോരുന്നത് ” “നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തവരുമാണ്” എന്നാണു. നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com