പെരുമാള്‍ മുരുഗന്‍ തരിച്ചു വരുന്നു… 200 കവിതകളുമായി

2 0 1 4 ല്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ തന്റെ എഴുത്തിനു  സ്വയം ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പെഴുതി മടങ്ങിയ “മാതൊരു പാകന്റെ “(ONE PART WOMEN) കര്‍ത്താവ്‌ പെരുമാള്‍ മുരുഗന്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com