സ്വന്തമായി വീട് ലഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലിസ്റ്റില്‍ നിങ്ങളുണ്ടോ..? പരിശോധിക്കാം..

ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിലും ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് ശേഷിയില്ലാത്തവര്‍, ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതര്‍, വിവിധ പദ്ധതികളില്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് സഹായധനം ലഭിച്ചെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാല്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍, പുറമ്പോക്ക്-തീരദേശം-തോട്ടം മേഖല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഷെഡ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com