അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് : ഹിമ ശങ്കര്‍ പറയുന്നു..

മലയാളികളേ നിങ്ങൾ മയങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ,പൊള്ളയായ , നിങ്ങളെ തന്നെ മയക്കുന്ന ലിംഗബോധം എന്ന മയക്കുമരുന്നിലാണ് … ആണും പെണ്ണും ചേരാതെ ആണോ , പെണ്ണോ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com