ഇനി കേരളം നിര്‍മ്മിക്കും, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി

വെബ് ഡെസ്ക് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ വലിയ വളര്‍ച്ച നേടുന്ന കേരളം നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ കോഴ്സുനടത്താനൊരുങ്ങുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉന്നത

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com