വീണ്ടും നനയുന്ന മരം – ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പി കെ

മഴ ഒരു കാടാണ് ഇലയും ചില്ലയുമില്ലാത്ത അലിവുമരങ്ങളുടെ പെയ്ത്തുകാട് പൊഴിഞ്ഞുതീരുന്ന ജലവിപിനം… മരം പൊട്ടി തലയിൽ വീഴുന്നു മരം പൊട്ടി വഴിയിലും പുഴയിലും വീഴുന്നു വീണലിയുന്നു ഒരായിരം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com