മരണത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായി മണത്തത് അന്നാണ് : രന്യ ദാസ് എഴുതുന്നു…

കൈയ്യിലന്നേരം മുറുകെ പിടിച്ച കൂട്ടുകാരിയുടെ കൈവെള്ളയിലെ നനവ് എത്ര വ്യക്തമായാണ് ഞാനന്നറിഞ്ഞത്.. വീണുപോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായി മനസിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇല്ല, ഇത് ഓർമകളുണ്ടായിരുന്ന, സ്നേഹിച്ചിരുന്ന

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com