മാർക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മരണമോ?

വിപണിക്ക് ഒരു തത്വമുണ്ട്. വിപണന മൂല്യം ഉള്ളത് മാത്രം നിലനിന്നാൽ മതി എന്നാണ് അത്. മാർക്കറ്റിന്റെ ഈ കാഴ്ച്ചപാട് അനുസരിച്ചു വിപണന മൂല്യമോ വാങ്ങൽ ശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com