കേരളത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്റ് കോപ്പിയായ ബോഹോളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര : ശ്രീഹരി എഴുതുന്നു..

നമ്മുടെ അതേ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, തണൽമരങ്ങൾ. സ്കൂൾ വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ, കുറെയെണ്ണം ബസിലും ട്രൈസൈക്കിളിലുമൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് പോകുന്നു, കുറച്ച് മാങ്ങാണ്ടിപ്പിള്ളേർ മാവിന് കല്ലെറിഞ്ഞ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com