ഗോദ എന്ന ലക്ഷ്യം..

നമുക്കുചുറ്റും കാണുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളാണ് ഗോദ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ കഥയാണ് ഗോദ. കുഞ്ഞിരാമായണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണതയുടെ നിഷ്കളങ്കത വ്യത്യസ്തമായ നിലയില്‍ മലയാളിക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബേസില്‍ ജോസഫ് തന്‍റെ രണ്ടാം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com