ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ മറുപടി…

“ഞാന്‍ നടത്തുന്ന നിര്‍ഭയ എന്ന സ്ഥാപനം വളരെ നല്ല നിലയില്‍ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്. നല്ല നിലയില്‍ പോകുന്നു. പീഢനം അനുഭവിക്കുന്ന നാല് സ്ത്രീകളായിരുന്നു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com