കേരളത്തിന്‍റെ ആകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുവിരിയുന്നു

വെബ് ഡസ്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വ്യോമയാന സർവ്വീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും തീരുമാനം. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ എർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാന കമ്പനി സി.ഇ.ഒ മാരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com