അസീനയെന്നും ഗായത്രിയെന്നും പേരുള്ള രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ : ശിവ കുളപ്പുറം എഴുതുന്നു..

നൂറ് ദിനം നൂറ് ചെറുകഥകൾ ചലഞ്ചിന്‍റെ ഭാഗമായി ശിവ കുളപ്പുറം എഴുതിയ 41 ാമത്തെ ചെറുകഥയാണ് അസീനയെന്നും ഗായത്രിയെന്നും പേരുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com