ജയേട്ടന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി പ്രേതം ട്രയിലര്‍ എത്തി

ജയേട്ടന്റെ മെന്റലിസ്റ്റ് അവതാരവുമായി എത്തുന്ന പ്രേതത്തിന്റെ ട്രെയ്ലർ എത്തി.

കാണാം …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *