കവിതകൾ – ഓഗ്ഡൻ നാഷ്‌

Sharing is caring!

ഞാനിന്നു പള്ളിയിൽ പോയില്ല
ഞാനിന്നു പള്ളിയിൽ പോയില്ല
അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്
കർത്താവിനറിയാമെന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം.
നീലച്ച തിരകൾ വെളുത്തുപതയ്ക്കുകയായിരുന്നു,
കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂഴിയിൽ ഓടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു.
എനിക്കിത്രയേ നാളുകളുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം
വേനലിത്രയേയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം.
ഞാനെന്റെ പട്ടും പടവും മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും
ഒരുമിച്ചിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം.
2
കിഴവന്മാർ
ഈ കിഴവന്മാർക്കു മരിച്ചൂടേയെന്നാണ്‌
ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ.
കിഴവന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ
അവർക്കൊരു ദുഃഖവുമില്ല.
കിഴവന്മാർ മറ്റൊരു വകയാണ്‌.
ആളുകൾ അവരെ നോക്കുന്നത്‌
‘എന്നാണിയാൾ…’ എന്നാണ്‌.
കിഴവന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ
ആളുകൾക്കൊരു കുലുക്കവുമില്ല.
പക്ഷേ ഒരു കിഴവൻ മരിക്കുമ്പോൾ
മറ്റു കിഴവന്മാർക്ക്‌ അതു മനസ്സിലാവും.
3
ഈച്ച
ദൈവം ഒരീച്ചയെ സൃഷ്ടിച്ചു ,
എന്തിനെന്നു പറയാനും വിട്ടു.
translated by : V Ravikumar .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com